Politika kvality

Politika spoločností začlenených v skupine MSM GROUP je dosahovať spokojnosť zákazníka neustálym zlepšovaním, čím je každý zamestnanec viazaný vo svojej každodennej práci dodržiavať hlavnú zásadu:

 

 

PRACOVAŤ KVALITNE NA PRVÝ KRÁT, 

BEZPEČNE A PRI DODRŽANÍ OCHRANY 

ŽVOTNÉHO PROSTREDIA

S MINIMÁLNYM PLYTVANÍM