Ochrana osobných údajov

 

Neoddeliteľná súčasť našej kultúry.

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s cieľom chrániť práva dotknutých osôb a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby vyplývajúce z GDPR uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

- poštovou zásielkou zaslanou na adresu
Štúrova 925/27
018 41 Dubnica n/Váhom
Slovenská republika

- e-mailom na adresu

osobneudaje@msmholding.sk

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzor žiadosti pre dotknutú osobu. V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou úradne overený resp. Aby žiadosť zasielaná e-mailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa. Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na nás obrátiť e-mailom na adresu osobneudaje@msmholding.sk alebo poštou na MSM GROUP, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom, Slovenská republika.

Vzor žiadosti pre dotknutú osobu