Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH

Projekt rieši vývoj nových a náhradu v súčasnosti používaných energetických materiálov, ktoré obsahujú zložky predstavujúce riziká z hľadiska vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie. Takéto energetické materiály budú nahrádzané novými, ktorých zloženie spĺňa aktuálne predpisy v oblasti nakladania s chemickými látkami (REACH) a navyše budú bezpečnejšie pri manipulácii a použití vo výrobkoch. Návrh nových kompozícií energetických materiálov zlepší pracovné prostredie, eliminujú sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú pri výrobe, spracovaní a používaní energetických materiálov.Navrhnuté nové zloženia budú overené v poloprevádzkovom meradle tak, aby mohli byť zavedené do výroby. Súčasťou projektu je aj príprava skúšobných metód a technických podmienok výroby vyvinutých energetických materiálov pre vojenské (muničné elementy) a civilné (hasiace prístroje, airbagy) použitie.
Po ukončení projektu bude k dispozícii dobudované laboratórne a poloprevádzkové pracovisko, kde sa bude pokračovať vo vývoji a modifikácii vlastností energetických materiálov, nakoľko súčasná škála pyrotechnických kompozícií je veľmi široká a bude nevyhnuté postupne modifikovať zloženie a vlastnosti viacerých z nich.

Na pracoviskách bude možné vykonávať prípravy energetických materiálov v laboratórnom a poloprevádzkovom meradle a zavádzať (skúšať) potenciálne aj nové technológie výroby energetických materiálov.

Udržateľnosť projektu bude aj po jeho skončení a parteri budú pokračovať v nastavenej spolupráci na základe partnerskej zmluvy medzi podnikmi ZVS IIMPEX, akciová spoločnosť Dubnica nad Váhom, s dlhoročnou tradíciou výroby výrobkov obranného priemyslu a partnerom STC Brno, ktorý disponuje excelentnými vedecko-výskumnými kapacitami, dlhoročnými skúsenosťami a úspechmi v oblasti výskumu a vývoja energetických materiálov.